[deutsch] [english] [czech]

Geofon –

Krajinná skulptura v zemi Zeleného draka

Místo mezilidských kontaktů – Sociální skulptura jako forum k posílení prostoru venkova a uvolnění společensky účinných impulsů

Příspěvek v rámci projektu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 a Impuls 2015

Geofon – různé pohledy na model tohoto charakteristického znaku krajiny na česko-bavorské hranici

Geofon se svými inovativními fóry z architektonických artefaktů elipsovitého tvaru k vědomému vnímání našeho světa je krajinnou skulpturou evropského formátu. Silueta objektu ze zeminy navršené až do výše 13 m (20.000 cbm) se podobá dorzálním obratlům jakési bájné bytosti. Vlnovitý tvar této krajinné skulptury vyvolává představu plasticky rýhovaného prvohoří naší společné česko-bavorské domoviny, čímž vytváří nejen vztah k tomuto místu (v této souvislosti přímo bytostný), nýbrž i vztah ke svému stanovišti s regionální identifikací.

Symbolikou regiónu vedené uspořádání nejrůznějších krajinotvorných a architektonických elementů, působících směrem dovnitř i navenek, dotváří charakteristický obraz tohoto objektu a jeho do dáli viditelné siluety. Větrem řízená iluminace přetváří geofon v neustále se měnící umělecké dílo. Senzory v poslechovém prostoru nám prostřednictvím přenášení vibrací umožní navázat neobvyklým způsobem kontakt s okolním světem a krajinou a ve vesmírné observatoři s námi spojeným kosmem, jejich zvuky a tóny, které jsou slyšitelné, viditelné a smyslově vnímatelné – jako jakási mytologická vzpomínka, „moudrem staletí naplněná melodie ze země Zeleného draka“.

Geofon, situovaný v centru dění projektu Evropského hlavního města kultury Plzeň a Impuls 2015, se chce jako kolektivní dílo stát iniciátorem rozvoje povědomí, že žijeme v jednom společném německo-českém krajinném, kulturním a hospodářském prostoru. Šumava, Hornofalcký les, Český les a Bavorský les spolu mohou společensky nově srůst, čímž může dojít k renezanci naší sounáležitosti. Kdysi globální význam „jedné“ Šumavy bude novým způsobem oživen, což bude mít za následek jedinečný rozvoj turistického potenciálu v zeleném středu Evropy.

Nově založený Institut pro životní architekturu (www.zeitlandschaften.de) sjednocuje v interdisciplinární formě obyvatele z východního Bavorska a západních Čech pro vývoj a realizaci tohoto projektu. Geofon má vzniknout u nově vystavěné komunikace B20 u města Furth im Wald – v česko-bavorském-příhraničním regiónu, v srdci jednoho z nejstarších horských masivů naší planety.

Geofon jako celek je velkou zahradou, přírodní zahradou v krajině, kultivující naše smysly. Upomíná celé naše lidské pokolení na vědomé a zodpovědné postupy při utváření našeho světa. Může se stát místem mezilidských kontaktů, místem touhy po vzpomínce, po návratu k sobě sama, místem nalézání orientace, místem otevření vlastního nitra a tím i možnosti nalézt a být nalezen.

Geofon je koncipován jako organická krajinná skulptura s inovativními fóry, architektonickými artefakty elipsovitého tvaru, na okraji města Furth im Wald. Plánovaná instalace několika menších variant (tzv. geotónů) v  česko-bavorském příhraničí, okolí Plzně a východním Bavorsku by otevřela další možnosti k propojení ve smyslu projektu Evropského hlavního města kultury.

Jedním z charakteristických znaků tohoto projektu je etablovat při nejrůznějších akcích propojení s angažovanými občany, umělci, hudebníky a politiky. Celkový región Šumavy se tím dostane jako geografická jednotka intenzivněji do povědomí všech návštěvníků, což rozhodným způsobem přispěje k dalšímu rozvoji regionálně politického významu, prostor venkova bude na obou stranách příhraničního regiónu posílen.

Myšlenka: Evropa hledí do svého středu

Geofon bude zřízen jako organicky tvarovaná zemní plastika pro místní občany, turisty a cestující v česko-bavorském příhraničním regionu. Zvláštností tohoto optického charakteristického znaku v krajině budou inovativní poslechové prostory k vědomému vnímání našeho světa.

Prostřednictvím akustických impulsů z nitra země a světa lesa středohoří budou pomocí senzorů a speciální multimediální techniky vytvářeny a upravovány nejrůznější zvuky a tóny, souzvučné akordy a barevné obrazy.

Tento projekt přispěje svou náplní ke vzniku specifické regionální identity, což zaručuje jeho trvalou působnost do budoucna, i po ukončení agendy Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015.

Geotóny jako návazné projekty

V návaznosti na tento projekt jsou plánovány instalace menších variant geofonu, tzv. geotóny. Mohou sloužit nejrůznějším účelům v souvislosti s utvářením krajiny a praktickým využíváním, jako jsou např:

pohybové motivy pro dětská hřiště, základny pro přírodní terapeutická zařízení v prostředí zahrad, charakteristické znaky malých krajinných lokalit na topograficky zajímavých místech, umělecké projekty v komunálních kreativních lokalitách, písečné bunkry v negativním vyhloubení na golfových hřištích, observatoře s retrospektivním pohledem do historie ve smyslu našich evropských dějinných kořenů, např. v blízkosti přírodních památných míst, závětrné výklenky ke slunění na generačních hřištích a odpočinkové stanice u putovních tras, upomínky na zaniklé vesnice či kostely etc.

Několik geotónů bylo již vyprojektováno. Zřizovatelem jsou Východobavorské zemské zahradní expozice / Ostbayerische Landesgartenschauen, komuny, soukromé osoby jakož i čeští partneři.

Umístění

Hlavní a ideální lokalitou pro umístění geofonu je oblast města Furth im Wald. Rozkládá se v srdci jednoho z nejstarších horských masivů celé země. Je geografickým středem Evropy, nacházejícím se na Zeleném pásu mezi Severním a Egejským mořem.

Geofon se stane pregnantním charakteristikem krajiny pro všechny příchozí ze směru nového obchvatu města komunikace B20, viditelným jako nezaměnitelný, charakteristický znak česko-bavorského pomezí jak z vyvýšených míst centra města, tak i z celého okolí.

Tvar a účinek

Vlnovitý tvar této krajinné skulptury vyvolává bezprostředně představu plasticky rýhovaného prvohoří naší společné česko-bavorské domoviny, čímž vytváří nejen vztah k tomuto místu (v této souvislosti přímo bytostný), nýbrž i vztah ke svému stanovišti s regionální identifikací. Silueta fosilního zhuštění pravěké krajiny ze zeminy navršené až do výše 13 m (20.000 cbm) se podobá dorzálním obratlům jakési bájné bytosti.

Poslechový prostor

V poslechových prostorech bude pomocí zvukomalby vytvářen zvláštní vztah  k přírodě. Speciální senzory nám umožní naslouchat vibracím okolní krajiny a pojímat ji akusticky a opticky, tedy prostřednictvím smyslového vnímání.

V interakci s touto vjemovou zkušeností mohou vznikat v dialogu i kompozice. Příslušné technologie byly již vyvinuty a lze je individuálně přizpůsobit konkrétním projektům. Zmíněné vjemové zkušenosti umožní audiovizuální cestou specifický dialog s okolním světem.

Geofon – model v perspektivách koloběhu slunce
Geofon – model v perspektivách koloběhu slunce
Síla tónu z nitra země – geotón jako detail zahrady na 150 qm u příležitosti Zemské zahradní výstavy Tirschenreuth 2013
Síla tónu z nitra země – geotón jako detail zahrady na 150 qm u příležitosti Zemské zahradní výstavy Tirschenreuth 2013

Detaily realizace

Příslušné úřady města Furth im Wald hledají v současné době vhodnou lokalitu pro umístění skulptury. Nalezení veřejně přístupného místa v ideální lokalitě bude mít pro instalaci geofonu rozhodující význam.

Ideální lokalita pro uskutečnění tohoto projektu leží na ose spojující střed města
s Dračím jezerem. To zaručuje jeho zapojení do husté sítě supraregionálních turistických cest a cyklistických stezek. První objekt tohoto druhu - tzv. geotón – byl instalován v současné době na pozemku usedlosti HofLind u města Furth im Wald.

Tvorba poslechového prostoru bude doprovázena jako inovativní instalace odborníky z oboru přírodních věd, sociologie a plánování. Geofon je více, nežli turistická atrakce. Vyvolává změnu povědomí, v důsledku čehož má i kulturní a společenský dopad.

Dimenze geofonu závisí na plánované užitné kapacitě. Možná velikost poslechového prostoru se může odvíjet od konkávního ozvučného kamene přes poslechovou jeskyni až ke zřízení Dračí sluje. Současná představa pro dimenzi skulptury v lokalitě Furth im Wald je následující: výška cca. 9-11 m, šířka cca.72 m, délka cca 88 m. K uskutečnění projektu bude zapotřebí asi 20.000 m3 vyhloubené zeminy ze stavby jižního obchvatu B20, která je aktuálně k dispozici. Spolková správa výstavby komunikací / Bundes-straßenverwaltung má zájem na jejím umístění a využití v blízkém okolí.

Další kriteria realizace jsou:

 • Vyjasnění stavebně technických, vodohospodářských a dopravně právních otázek v závislosti na lokalitě.
 • Otázky infrastruktury při využití stávajících komunikací, parkovišť a sanitárních zařízení. Turisticky účinné a vícejazyčné informace, vysvětlivky, informační tabule a popisky.
 • Náklady jsou závislé na lokalitě, dimenzi, účelu, vybavení, údržbě etc.
 • Vyjasnění otázky zřizovatele projektu, financování a nalezení provozovatele.
 • Nadregionální marketingový koncept.

Aspekty utváření

Symbolikou regiónu vedené uspořádání a využití nejrůznějších krajinotvorných elementů jako jsou bludné kameny, uskupení stromů a rostlin, velkoplošné výsadby rostlin proměnlivých barevných efektů během roku, umístění vlajek, jakož i nejrůznějších uměleckých objektů,  instalovaných v krajině při zvláštních příležitostech, přímo vybízejí k navázání na mytologii „Dračí země“. Decentní iluminace, řízená měnícím se vlivem větru, by zviditelňovala geofon jako artefakt i v nočních hodinách.

Geophon, Seitenansicht (Modell)

Společensko-kulturní pozadí

Časové plány a hlučný takt diktátu všedního dne charakterizují náš dnešní život, řízený z převážné části účelovou racionalitou, spěchem a roztěkaností. Tímto stavem samozřejmě trpí i smyslové estetické cítění a schopnost koncentrace. Proti těmto vlivům působí geofon v několika smyslových rovinách v novém směru původního vnímání a prožívání vlastní přítomnosti v dané lokalitě a době.

Jsme zvyklí na to, že naše vnímání a chápání světa je nám stále větší měrou zprostředkováváno technickými médii. Tato rovina umožňuje oslovení a tím i možnost vytvoření cesty zpět, cesty pro návrat k sobě sama a vzpomínky na původní vnímání.

V poslechovém prostoru dochází k vědomému návratu do ticha, otevření se pro rezonanci lidského těla a okolního světa. Země je vnímána tímto novým způsobem se všemi svými různorodými zvuky a tóny.

V souzvuku s místem a v dialogu s ním působí impulsy a zvuky v geofonu jako mytologická vzpomínka, jakási „moudrem staletí naplněná melodie ze země Zeleného draka“, Šumavy, tohoto věčně „šumícího lesa“. Tím v nás vyrůstá také vědomí, že žijeme v jednom, společném „šumícím lese“, a že toto hraniční pohoří může
na základě svých znovu oživených, společných potenciálů zažít renezanci svého kdysi globálního významu.

Krajina, zahrada a zvuk jako věční průvodci časem

Geofon jako celek je velkou zahradou, přírodní zahradou v krajině, kultivující naše smysly. Upomíná celé naše lidské pokolení na vědomé a zodpovědné postupy při utváření našeho světa. Může se stát místem mezilidských kontaktů, místem touhy po vzpomínce, po návratu k sobě sama, místem nalézání orientace, místem otevření vlastního nitra a tím i možnosti nalézt a být nalezen.

HofLind, 21. června 2012

Anton Robl
a tým spolupracovníků

Idee und Ansprechpartner

Aktuell haben weitere Partner in Tschechien Interresse bekundet und treffen bereits entsprechende Vorbereitungen.

Partner

 • Uli Stöckerl (ökologisch-pädagogische LandArt im Wildgarten Furth i.W.)
  Schwalbenweg 2, D-93437 Furth im Wald
  Telefon: 0 99 73 / 29 33
  E-Mail: stoeckerl.uli.brigitte@t-online.de
 • Fred Bruckner (Vorstand Kunstverein Freiraum)
  Pfarrer-Retzer-Str. 8, D-93473 Arnschwang
  Telefon: 0 99 77 / 90 25 20
  E-Mail: alfred.bruckner@t-online.de
 • Tereza Havrlandova (Geschäftsführerin lifefood CZ SRO)
  Škrétova 45/8, 120 00, Praha 2
  Telefon: +42 0 60 66 56 65 6
  E-Mail: info@lifefood.cz, www.lifefood.cz
 • Klemens Reif (Vorstand lifefood Rohkost AG)
  Bachstraße 9, D-95666 Mitterteich
  Telefon: 0 96 33 / 92 30 540
  E-Mail: info@lifefood.de, www.lifefood.de
 • Michael Kircher (Vorstand Fühlklang AG)
  Bachstraße 9, D-95666 Mitterteich
  Telefon: 0 96 33 / 92 30 50
  E-Mail: info@fuehlklang.com; www.fuehlklang.com
 • Siegi Wild (Historischer Verein Furth i.W. u. Umgebung)
  Adam-Wild-Straße 12, D-93437 Furth i.W.
  Telefon: 0 99 73 / 84 88 0
  E-Mail: info@wildundwilnhammer.de